Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop.joga-spirit.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího.

 

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

IČ: 06590471

Kontaktní adresa: Havlova 1839, Nová Paka 50901

Telefon: +420 774 062 602

E-mail: jogaspiritzizkov@gmail.com

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop.joga-spirit.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jana Lavryšynová, se sídlem Havlova 1839, Nová Paka, PSČ 509 01, IČ 06590471, na straně jedné (dále jako „prodávající“), a kupujícího, na straně druhé (dále jako „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s oběma dokumenty souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

SDĚLENÍ DLE USTANOVENÍ § 1820 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,

c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím https://www.shop.joga-spirit.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

e) kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího,

3) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

g) kupující – spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávku kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou je kupní smlouva uzavřena. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.

 

ZPŮSOB PLATBY A DODACÍ PODMÍNKY

Možnosti zaplacení za objednané zboží jsou následující:

  • platební kartou při objednávce
  • bankovním převodem v ČR na účet: 2501635695/2010

Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu do 7 dnů od zaslání objednávky. Zaplacením se rozumí připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že do sedmého dne od zaslání objednávky při placení převodem nebude na účet prodávajícího připsána celá částka kupní ceny, má se za to, že kupující od smlouvy odstoupil. Případné prodlení s platbou je kupující povinen oznámit prodávajícímu mailem na jogaspiritizkov@gmail.cz nebo telefonicky na +420 774 062 602, a to pro případ zabránění účinku odstoupení dle předchozí věty. Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky.

V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu odesláno prodávajícím do 10 dnů od doručení objednávky prodávajícímu, a to za podmínky, že při zvolení úhrady kupní ceny bankovním převodem, bude celá částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího, a kupující má v případě nesouhlasu právo na odstoupení od smlouvy.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající, provozovatel internetového obchodu shop.joga-spirit.cz, prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu neodporující příslušným ustanovením právního řádu ČR, zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Pokud by je prodávající použil pro svoji nabídku obchodu a služeb, má subjekt údajů (kupující) právo písemně odvolat svůj souhlas s používání svých osobních údajů za tímto účelem.

 

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět převodem na účet sdělený kupujícím, případně jinou vhodnou formou. V případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje při objednávce, má se za to, že kupní smlouva uzavřena není.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím emailové komunikace na jogaspiritzizkov@gmail.com pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupit lze také prostřednictvím doporučeného dopisu, a to na výše uvedené adrese prodávajícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží kupující vrátí úplné, nepoškozené, čisté, a pokud možno také včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na účet sdělený kupujícím.

Prodávající není povinen vrátit jakékoli přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží na adresu prodávajícího odeslal.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, kdy došlo ke změně stavu věci či zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží či věci.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20. 11. 2020.

Zpět do obchodu